آموزش زبان اسپانیایی - الفبای اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی

الفباي اسپانيايي - el alfabeto español


الفباي زبان اسپانيايي از سي حرف تشكيل شده:

l
a____be____ce____che____de____e____efe____ge____

hache____i____jota____ka____ele____elle____eme____

ene____eñe____o____pe____cu____ere____erre____

ese____te____u____doble ve,uve doble ____

equis____i griega____zeta
l

A-a مثل حرف آ و اَ تلفظ مي شود.مثال: casa كاسا , Amor آمُر ,

grasias گرَسياسB-b مثل حرف ب تلفظ مي شود.مثال: bueno بوئنو , brillante

برييّانتهC-c اگر بعد از اين حرف، حرف e یا i بيايد مثل ث عربي با نوك زبان تلفظ

مي شود.(در آمريكاي لاتين س تلفظ مي شود).در غير اين صورت ك تلفظ

مي شود.مثال: cielo سي ئِلو , cien سي ئِن , aceptar آسِپتار , cerca

سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسيكا كلاسيكاCH-ch مثل حرف چ تلفظ مي شود.مثال: chica چيكا , champú

چامپو , salchicha سالچيچاD-d مثل حرف د تلفظ مي شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِهE-e مثل حرف اِ تلفظ مي شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِهF-f مثل حرف ف تلفظ مي شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia

فاميلیاG-g اگر بعد از اين حرف e یا i بيايد خ تلفظ مي شود.در غير اين صورت

گ تلفظ مي شود.مثال: georgia خِئُرخيا , gimnasia خيمناسيا , general

خِنِرال , gordo گُردوُ , garganta گارگانتا , gloria گلوُريا , guerra گِرّا ,

alguien آلگيئنِH-h اين حرف در زبان اسپانيايي نوشته ميشود اما تلفظ نميشود.مثال:

hola اُلا , hacer آسِر , almohada آلموآداI-i اين حرف اگر بعد از e,a,o بيايد ي تلفظ مي شود.در غير اين صورت

ئي تلفظ مي شود.مثال: oil اُيل , aire آيرِه , aceite آسِيتِه , diente ديئِِِنته ,

dirigir ديريخير , límite ليميتِه , día دياJ-j مثل خ تلفظ مي شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخاK-k مثل ك تلفظ مي شود.اين حرف با اين كه جزئي از الفباي

اسپانيايي هست،اما كاربرد زيادي ندارد.چون از زبان هاي ديگر وارد زبان

اسپانيايي شده و تنها در كلماتي به كار گرفته مي شود كه اسپانيايي

نيستند اما در زبان اسپانيايي رواج يافته اند.مثال: kilometro كيلوُ مِتروُ ,

kilogramo كيلوُ گراموُL-l مثل ل تلفظ مي شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima ليماLL-ll اين حرف را به دو صورت مي توان تلفظ كرد: ي و ج. قاعده خاصي

براي اين كه چه موقع ي و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در

زبان آميانه،بيشتر ج تلفظ مي شود.مثال: llorar يُرار،جُرار , llamar

يامار،جامار , brillante بريّانتِه،بريجانتتِهM-m مثل م تلفظ مي شود.مثال: mesa مِسا , más ماسN-n مثل ن تلفظ مي شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُÑ-ñ اين حرف ني تلفظ مي شود.مثال: españa اسپانيا , niño نينيو ,

añadir آنيادير , mañana مانيانا , año آنيوO-o مثل اُ تلفظ مي شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُP-p مثل پ تلفظ مي شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِلQ-q مثل ك تلفظ مي شود.معمولا بعد از اين حرف،حرف u قرار مي گيرد

كه تلفظ نمي شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكي , quedar كِدار , química

كيميكاR-r مثل ر تلفظ مي شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآرRR-rr مثل ر با تشديد تلفظ مي شود.مثال: arriba اَرّيبا , carrera

كارِّرا , derrotar دِرّوُتارS-s مثل س تلفظ مي شود.مثال: sol سُل , sistema سیستِماT-t مثل ت تلفظ مي شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِهU-u مثل او تلفظ مي شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتوراV-v مثل ب تلفظ مي شود.مثال: viuda بي اودا , caviar كابيار ,

vecinoبِسينوُ


W-w مثل ب تلفظ مي شود.اين حرف هم مثل حرف k اصالت

اسپانيايي ندارد و در كلمات معدودي به كار مي رود.مثال: washington

باشينگتنX-x مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ مي شود.و اگر اول

كلمهبيايد خ تلفظ مي شود.مثال: explicar اِكسپليكار , flexible فلِكسيبلِهY-y تلفظ اين حرف مثل حرف ll مي باشد.مثال: yo يُو،جُو , ayer آيِر،آجرZ-z در اسپانيا مثل ث عربي يعني با نوك زبان،و در آمريكاي لاتين مثل

س فارسی تلفظ مي شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar

مِسكلار((bonitalengua.blogfa.com - آموزش زبان اسپانیایی))


+ نوشته شده در تاریخ  پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ساعت 23:32  توسط حسین  | 

<;;/BlogNextAndPreviousBlock>
 
</div>
مکالمات صحبت کردن دستور زبان سفر به اسپانیا کلمبیا مکزیکی اسپانیش spanish learning lingua lengua سطح مقدماتی مدیوم پیشرفته کتاب دانلود خود آموز ترجمه سایت آموزشی وبلاگ یعنی چی hola eapañola la vida viva amigo casa blanca
download descargar bajar دانلودspanish persian bonita lengua curso espñol persa معنی کلمه لغت به اسپانیایی مکزیکی گرامر اسپانیولی اسبانی اسبانیایی download دانلود یادگیری آموزش تدریس زبان apprendre la langue espagnol,Nivel básico diálogos la gramática del español traduction en espagnol persan, numéros, l'apprentissage, l'Iran, le Mexique, l'Espagne spanish