آموزش زبان اسپانیایی - الفبای اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی

الفباي اسپانيايي - el alfabeto español


الفباي زبان اسپانيايي از سي حرف تشكيل شده:

l
a____be____ce____che____de____e____efe____ge____

hache____i____jota____ka____ele____elle____eme____

ene____eñe____o____pe____cu____ere____erre____

ese____te____u____doble ve,uve doble ____

equis____i griega____zeta
l

A-a مثل حرف آ و اَ تلفظ مي شود.مثال: casa كاسا , Amor آمُر ,

grasias گرَسياسB-b مثل حرف ب تلفظ مي شود.مثال: bueno بوئنو , brillante

برييّانتهC-c اگر بعد از اين حرف، حرف e یا i بيايد مثل ث عربي با نوك زبان تلفظ

مي شود.(در آمريكاي لاتين س تلفظ مي شود).در غير اين صورت ك تلفظ

مي شود.مثال: cielo سي ئِلو , cien سي ئِن , aceptar آسِپتار , cerca

سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسيكا كلاسيكاCH-ch مثل حرف چ تلفظ مي شود.مثال: chica چيكا , champú

چامپو , salchicha سالچيچاD-d مثل حرف د تلفظ مي شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِهE-e مثل حرف اِ تلفظ مي شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِهF-f مثل حرف ف تلفظ مي شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia

فاميلیاG-g اگر بعد از اين حرف e یا i بيايد خ تلفظ مي شود.در غير اين صورت

گ تلفظ مي شود.مثال: georgia خِئُرخيا , gimnasia خيمناسيا , general

خِنِرال , gordo گُردوُ , garganta گارگانتا , gloria گلوُريا , guerra گِرّا ,

alguien آلگيئنِH-h اين حرف در زبان اسپانيايي نوشته ميشود اما تلفظ نميشود.مثال:

hola اُلا , hacer آسِر , almohada آلموآداI-i اين حرف اگر بعد از e,a,o بيايد ي تلفظ مي شود.در غير اين صورت

ئي تلفظ مي شود.مثال: oil اُيل , aire آيرِه , aceite آسِيتِه , diente ديئِِِنته ,

dirigir ديريخير , límite ليميتِه , día دياJ-j مثل خ تلفظ مي شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخاK-k مثل ك تلفظ مي شود.اين حرف با اين كه جزئي از الفباي

اسپانيايي هست،اما كاربرد زيادي ندارد.چون از زبان هاي ديگر وارد زبان

اسپانيايي شده و تنها در كلماتي به كار گرفته مي شود كه اسپانيايي

نيستند اما در زبان اسپانيايي رواج يافته اند.مثال: kilometro كيلوُ مِتروُ ,

kilogramo كيلوُ گراموُL-l مثل ل تلفظ مي شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima ليماLL-ll اين حرف را به دو صورت مي توان تلفظ كرد: ي و ج. قاعده خاصي

براي اين كه چه موقع ي و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در

زبان آميانه،بيشتر ج تلفظ مي شود.مثال: llorar يُرار،جُرار , llamar

يامار،جامار , brillante بريّانتِه،بريجانتتِهM-m مثل م تلفظ مي شود.مثال: mesa مِسا , más ماسN-n مثل ن تلفظ مي شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُÑ-ñ اين حرف ني تلفظ مي شود.مثال: españa اسپانيا , niño نينيو ,

añadir آنيادير , mañana مانيانا , año آنيوO-o مثل اُ تلفظ مي شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُP-p مثل پ تلفظ مي شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِلQ-q مثل ك تلفظ مي شود.معمولا بعد از اين حرف،حرف u قرار مي گيرد

كه تلفظ نمي شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكي , quedar كِدار , química

كيميكاR-r مثل ر تلفظ مي شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآرRR-rr مثل ر با تشديد تلفظ مي شود.مثال: arriba اَرّيبا , carrera

كارِّرا , derrotar دِرّوُتارS-s مثل س تلفظ مي شود.مثال: sol سُل , sistema سیستِماT-t مثل ت تلفظ مي شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِهU-u مثل او تلفظ مي شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتوراV-v مثل ب تلفظ مي شود.مثال: viuda بي اودا , caviar كابيار ,

vecinoبِسينوُ


W-w مثل ب تلفظ مي شود.اين حرف هم مثل حرف k اصالت

اسپانيايي ندارد و در كلمات معدودي به كار مي رود.مثال: washington

باشينگتنX-x مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ مي شود.و اگر اول

كلمهبيايد خ تلفظ مي شود.مثال: explicar اِكسپليكار , flexible فلِكسيبلِهY-y تلفظ اين حرف مثل حرف ll مي باشد.مثال: yo يُو،جُو , ayer آيِر،آجرZ-z در اسپانيا مثل ث عربي يعني با نوك زبان،و در آمريكاي لاتين مثل

س فارسی تلفظ مي شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar

مِسكلار((bonitalengua.blogfa.com - آموزش زبان اسپانیایی))


+ ????? ??? ??  پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۲???? 23:32  ???? حسین  | 

<;;/BlogNextAndPreviousBlock>
 
</div>

download spanish persian bonita lengua curso español persa spanish