آموزش زبان اسپانیایی - الفبای اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی

الفباي اسپانيايي - el alfabeto español


الفباي زبان اسپانيايي از سي حرف تشكيل شده:

l
a____be____ce____che____de____e____efe____ge____

hache____i____jota____ka____ele____elle____eme____

ene____eñe____o____pe____cu____ere____erre____

ese____te____u____doble ve,uve doble ____

equis____i griega____zeta
l

A-a مثل حرف آ و اَ تلفظ مي شود.مثال: casa كاسا , Amor آمُر ,

grasias گرَسياس



B-b مثل حرف ب تلفظ مي شود.مثال: bueno بوئنو , brillante

برييّانته



C-c اگر بعد از اين حرف، حرف e یا i بيايد مثل ث عربي با نوك زبان تلفظ

مي شود.(در آمريكاي لاتين س تلفظ مي شود).در غير اين صورت ك تلفظ

مي شود.مثال: cielo سي ئِلو , cien سي ئِن , aceptar آسِپتار , cerca

سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسيكا كلاسيكا



CH-ch مثل حرف چ تلفظ مي شود.مثال: chica چيكا , champú

چامپو , salchicha سالچيچا



D-d مثل حرف د تلفظ مي شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه



E-e مثل حرف اِ تلفظ مي شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه



F-f مثل حرف ف تلفظ مي شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia

فاميلیا



G-g اگر بعد از اين حرف e یا i بيايد خ تلفظ مي شود.در غير اين صورت

گ تلفظ مي شود.مثال: georgia خِئُرخيا , gimnasia خيمناسيا , general

خِنِرال , gordo گُردوُ , garganta گارگانتا , gloria گلوُريا , guerra گِرّا ,

alguien آلگيئنِ



H-h اين حرف در زبان اسپانيايي نوشته ميشود اما تلفظ نميشود.مثال:

hola اُلا , hacer آسِر , almohada آلموآدا



I-i اين حرف اگر بعد از e,a,o بيايد ي تلفظ مي شود.در غير اين صورت

ئي تلفظ مي شود.مثال: oil اُيل , aire آيرِه , aceite آسِيتِه , diente ديئِِِنته ,

dirigir ديريخير , límite ليميتِه , día ديا



J-j مثل خ تلفظ مي شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخا



K-k مثل ك تلفظ مي شود.اين حرف با اين كه جزئي از الفباي

اسپانيايي هست،اما كاربرد زيادي ندارد.چون از زبان هاي ديگر وارد زبان

اسپانيايي شده و تنها در كلماتي به كار گرفته مي شود كه اسپانيايي

نيستند اما در زبان اسپانيايي رواج يافته اند.مثال: kilometro كيلوُ مِتروُ ,

kilogramo كيلوُ گراموُ



L-l مثل ل تلفظ مي شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima ليما



LL-ll اين حرف را به دو صورت مي توان تلفظ كرد: ي و ج. قاعده خاصي

براي اين كه چه موقع ي و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در

زبان آميانه،بيشتر ج تلفظ مي شود.مثال: llorar يُرار،جُرار , llamar

يامار،جامار , brillante بريّانتِه،بريجانتتِه



M-m مثل م تلفظ مي شود.مثال: mesa مِسا , más ماس



N-n مثل ن تلفظ مي شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُ



Ñ-ñ اين حرف ني تلفظ مي شود.مثال: españa اسپانيا , niño نينيو ,

añadir آنيادير , mañana مانيانا , año آنيو



O-o مثل اُ تلفظ مي شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ



P-p مثل پ تلفظ مي شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل



Q-q مثل ك تلفظ مي شود.معمولا بعد از اين حرف،حرف u قرار مي گيرد

كه تلفظ نمي شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكي , quedar كِدار , química

كيميكا



R-r مثل ر تلفظ مي شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر



RR-rr مثل ر با تشديد تلفظ مي شود.مثال: arriba اَرّيبا , carrera

كارِّرا , derrotar دِرّوُتار



S-s مثل س تلفظ مي شود.مثال: sol سُل , sistema سیستِما



T-t مثل ت تلفظ مي شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه



U-u مثل او تلفظ مي شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتورا



V-v مثل ب تلفظ مي شود.مثال: viuda بي اودا , caviar كابيار ,

vecinoبِسينوُ


W-w مثل ب تلفظ مي شود.اين حرف هم مثل حرف k اصالت

اسپانيايي ندارد و در كلمات معدودي به كار مي رود.مثال: washington

باشينگتن



X-x مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ مي شود.و اگر اول

كلمهبيايد خ تلفظ مي شود.مثال: explicar اِكسپليكار , flexible فلِكسيبلِه



Y-y تلفظ اين حرف مثل حرف ll مي باشد.مثال: yo يُو،جُو , ayer آيِر،آجر



Z-z در اسپانيا مثل ث عربي يعني با نوك زبان،و در آمريكاي لاتين مثل

س فارسی تلفظ مي شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar

مِسكلار



((bonitalengua.blogfa.com - آموزش زبان اسپانیایی))


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ساعت 23:32  توسط حسین  | 

<;;/BlogNextAndPreviousBlock>
 
</div>
آموزش اسپانیایی یادگیری زبان تدریس اسپانیایی زبان تلفظ یاد گیری زبان اسپانیولی مکالمه جملات ساده لغتنامه دانلود نرم افزار تلفظ کانال اسپانیا آمریکای لاتین
download spanish persian bonita lengua curso español persa اسپانیایی فارسی اسپانیایی در زبان اسپانیایی اصطلاح دانلود فایل اسپانیش ترجمه معنی به اسپانیایی الفبای لغات واژه پر کاربرد کلمه دستور زبان گرامر صرف فعل سطح مقدماتی قواعد دیکشنری download زبان اسپانیائی یادگیری خود آموز spanish